ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 .ต.อ.

bigboos
ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม
ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานคณะกรรมการ

 

 

web พตอ.ชยยะ เพชปญญา

พ.ต.อ.ชัยยะ  เพ็ชรปัญญา
ผกก.สภ.บางปะอิน

 

 

web พตอ.ทตเทพ ศรนาค

พ.ต.อ.ทัตเทพ  ศรีนาค
ผกก.สภ.บางไทร

 

 

web พตอ.สพจน เสนขาว

พ.ต.อ.สุพจน์  เส้นขาว

ผกก.สภ.ลาดบัวหลวง

 

 

web ไตอ.วโรจน ขาวบอ

พ.ต.อ.วิโรจน์  ข้าวบ่อ

ผกก.สภ.เสนา

 

 web พตอ.สรสทธ จนทกล

พ.ต.อ.สุรสิทธิ์  จันทกุล

ผกก.สภ.บางซ้าย

 web อดลย เมนบางผง

 พ.ต.อ.อดุลย์  เม่นบางผึ้ง

ผกก.สภ.ผักไห่ 

 web กนตพงษ นลขำ

พ.ต.อ.กันตพงษ์  นิลขำ

ผกก.สภ.บางบาล

 

web มาโนช นพเกา

นายมาโนช  นพเก้า

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

 web เพทาย บญประคอง

นายเพทาย  บุญประคอง

ผู้แทนสถานศึกษาในเขตพื้นที่

 ฉนทนา เปยทอง

นางฉันทนา  เปียทอง

ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน

 

  web อดลย ศรรกษ

นายอดุลย์  ศรีรักษ์

ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา

  web ภชราพร มรสสม

นางภัชราพร  มีรสสม

ผู้แทนศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน

 web มานต พลสวสด

ว่าที่ ร.ต.มานิต  พูลสวัสดิ์

ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ

  web สมพงษ มวงปรางนา

นายสมพงษ์  ม่วงปรางนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

web ไพโรจน ไพศาล

นายไพโรจน์  ไพศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

web จรญ ทองขาว

นายจรูญ  ทองขาว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 web ลาภ ทองอราม

นายลาภ  ทองอร่าม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 web สนต อนชรญ

นายสันต์  อินชูรัญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 web ไกรสร แกวแสงเอก

ว่าที่ ร.ต.ไกรสร  แก้วแสงเอก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 web วระชย เกดประกอบ

นายวีระชัย  เกิดประกอบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

       img1492

 

นายนพคุณ ลัคณาวิเชียร

กรรมการและเลขานุการ

 

 web สชานร

นางสุชานรี  แสงทวีสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

web วเชยร

นายวิเชียร  จั่นบำรุง
ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 

 

   

001 logo255