ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

บุคลากรทางลูกเสือ สพ.อย.2

 

รป ผอ เขต ลกเสอ 2

 

นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

  

 

109760
นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

 

 

สชานร


นางสุชานรี  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

  

 

วเชยร

 

นายวิเชียร  จั่นบำรุง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

สมศร

 

นางสมศรี  กระแสขันธ์
นักวิชาการศึกษา

001 logo255