ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับลูกเสือ

พ.ร.บ.

     ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551

 

ข้อบังคับ

 1.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509

 

  2.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสำรอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522

 

  3.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525

 

  4.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528

 

  5.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2529

 

ระเบียบ

 

 1.ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553

 

 2.ระเบียบฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556

 

 3.ระเบียบฯ ว่าด้วยเข็็มลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554

 

 4.ระเบียบฯ ว่าด้วยเข็มลุกเสือสมนาคุณ พ.ศ.2554

001 logo255