ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับลูกเสือ

พ.ร.บ.

     ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551

 

ข้อบังคับ

 1.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509

 

  2.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสำรอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522

 

  3.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525

 

  4.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528

 

  5.ข้อบังคับคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2529

 

ระเบียบ

 

 1.ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553

 

 2.ระเบียบฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556

 

 3.ระเบียบฯ ว่าด้วยเข็็มลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554

 

 4.ระเบียบฯ ว่าด้วยเข็มลุกเสือสมนาคุณ พ.ศ.2554

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

images7
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒


ที่ตั้ง

เลขที่ 43/20 หมู่ที่ 2 ถนนกิตติขจร
ตำบลสามกอ  อำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร 035-203144-5 ต่อ 235 , 231  โทรสาร 035-203149


ติดต่อ ประสานงาน

 

LOGO

นาย....................

ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

โทร....................................

smallboss  

นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โทร. 
สชานร  

นางสุชานรี  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. 086-441-4671
วเชยร  

นายวิเชียร  จั่นบำรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

โทร 094-553-1322

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

 mayay2

111

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 .ต.อ.

รป ผอ เขต ลกเสอ 2
นายบูรพา  พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานคณะกรรมการ

 

 

web พตอ.ชยยะ เพชปญญา

พ.ต.อ.ชัยยะ  เพ็ชรปัญญา
ผกก.สภ.บางปะอิน

 

 

web พตอ.ทตเทพ ศรนาค

พ.ต.อ.ทัตเทพ  ศรีนาค
ผกก.สภ.บางไทร

 

 

web พตอ.สพจน เสนขาว

พ.ต.อ.สุพจน์  เส้นขาว

ผกก.สภ.ลาดบัวหลวง

 

 

web ไตอ.วโรจน ขาวบอ

พ.ต.อ.วิโรจน์  ข้าวบ่อ

ผกก.สภ.เสนา

 

 web พตอ.สรสทธ จนทกล

พ.ต.อ.สุรสิทธิ์  จันทกุล

ผกก.สภ.บางซ้าย

 web อดลย เมนบางผง

 พ.ต.อ.อดุลย์  เม่นบางผึ้ง

ผกก.สภ.ผักไห่ 

 web กนตพงษ นลขำ

พ.ต.อ.กันตพงษ์  นิลขำ

ผกก.สภ.บางบาล

 

web มาโนช นพเกา

นายมาโนช  นพเก้า

ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

 web เพทาย บญประคอง

นายเพทาย  บุญประคอง

ผู้แทนสถานศึกษาในเขตพื้นที่

 ฉนทนา เปยทอง

นางฉันทนา  เปียทอง

ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน

 

  web อดลย ศรรกษ

นายอดุลย์  ศรีรักษ์

ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา

  web ภชราพร มรสสม

นางภัชราพร  มีรสสม

ผู้แทนศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน

 web มานต พลสวสด

ว่าที่ ร.ต.มานิต  พูลสวัสดิ์

ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ

  web สมพงษ มวงปรางนา

นายสมพงษ์  ม่วงปรางนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

web ไพโรจน ไพศาล

นายไพโรจน์  ไพศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

web จรญ ทองขาว

นายจรูญ  ทองขาว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 web ลาภ ทองอราม

นายลาภ  ทองอร่าม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 web สนต อนชรญ

นายสันต์  อินชูรัญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 web ไกรสร แกวแสงเอก

ว่าที่ ร.ต.ไกรสร  แก้วแสงเอก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 web วระชย เกดประกอบ

นายวีระชัย  เกิดประกอบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

       103 8767

นายดิเรก โรจน์ปาน

กรรมการและเลขานุการ

 

 web สชานร

นางสุชานรี  แสงทวีสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

web วเชยร

นายวิเชียร  จั่นบำรุง
ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 

 

   

บุคลากรทางลูกเสือ สพ.อย.2

 

- ว่าง-

 


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

  

 

img1492
นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

 

 

สชานร


นางสุชานรี  แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

  

 

วเชยร

 

นายวิเชียร  จั่นบำรุง
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

สมศร

 

นางสมศรี  กระแสขันธ์
นักวิชาการศึกษา

001 logo255