ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

ขอแสดงความยินดี

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ในกิจกรรมหมกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวินออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562

  • โรงเรียนวัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป1.-ป.3
  • โรงเรียนวัดบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันใช้เข็มทิศ และการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
  • โรงเรียนวัดลำตะเคียน อำเภอผักไห่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม1.-ม.3

 original cat1

เอกสาร แบบ ลส.ต่าง ๆ

   การขอจัดตั้ง กลุ่ม กอง ลูกเสือ

   ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

   ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

   ใบโอนกองลูกเสือ

   รายงานการลูกเสือประจำปี

   ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง

   ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ

   ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ

   รายงานการเงินลูกเสือ

   ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ

   ใบตั้งกองลูกเสือ

   ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

   ใบสำคัญกับเข็มสมนาคุณลูกเสือ

   บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง

   บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ

   บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ

   ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

001 logo255