ระบบสารสนเทศลูกเสือเนตรนารี

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

 

          โครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในการรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง

          2. เพื่อฝึกอบรมความรู้ให้แก่ข้าราชการครูที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

          ในการนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ในโรงเรียขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน

 

ผกก ลส 01

 

ผกก ลส 03

 

ผกก ลส 04

 

ผกก ลส 05

 

ผกก ลส 06

 

ผกก ลส 07

  ผกก ลส 08

 

ผกก ลส 10

  ผกก ลส 11

 

ผกก ลส 12

 

ผกก ลส 13

 

ผกก ลส 14

 

 

เอกสาร แบบ ลส.ต่าง ๆ

   การขอจัดตั้ง กลุ่ม กอง ลูกเสือ

   ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

   ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ

   ใบโอนกองลูกเสือ

   รายงานการลูกเสือประจำปี

   ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง

   ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ

   ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ

   รายงานการเงินลูกเสือ

   ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ

   ใบตั้งกองลูกเสือ

   ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

   ใบสำคัญกับเข็มสมนาคุณลูกเสือ

   บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง

   บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ

   บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

   บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ

   ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

001 logo255